Noteikumi

Interneta veikala lietošanas noteikumi

 1. Vispārējie noteikumi
  • Interneta veikala lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka SIA “M Trust” interneta veikala www.izveligs.lv lietošanas kārtību.
  • Veicot pasūtījumu, pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt šiem Noteikumiem.
  • Savstarpējās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti.
  • Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji veikt grozījumus Noteikumos, mainīt preču piedāvājumu, cenas, kā arī piemērot precēm atlaides. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.
  • Interneta veikalā izvietotie informācijas materiāli nevar pilnībā atspoguļot preces īpašības (tajā skaitā arī krāsu, izmērus, tehniskos parametrus, formu), realitātē tās var atšķirties no informācijas materiālos redzamajām precēm Pircēja lietotās ierīces, iestatījumu vai citu parametru dēļ. Pirms Pasūtījuma apstiprināšanas Pircējam ir tiesības vērsies pie Pārdevēja ar Preces detaļu precizēšanu. Ja Pircējs nav vērsies pie Pārdevēja pēc detalizētiem skaidrojumiem, uzskatāms, ka Pircējam, noformējot pasūtījumu, nav radušās šaubas par preces īpašībām.
  • Interneta veikalā ievietotam preču aprakstam ir tikai informatīvs raksturs un dotās informācijas izmantošana nerada juridiskās saistības starp apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksts var neatbilst pircēja informatīvo pieprasījumu kritērijiem.
  • Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem.
 1. Pasūtījuma noformēšana un apmaksa
  • Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par interneta veikalā veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).
  • Pasūtījuma noformēšana ir pieejama Pircējam ar un bez reģistrācijas.
  • Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja norādītās informācijas precizitāti un ticamību pasūtījuma noformēšanas un reģistrācijas formā.
  • Pircējs apņemas neizpaust savus interneta veikala pieejas datus trešajām pusēm.
  • Lai iegādātos preces interneta veikalā, nepieciešams:
    • Izvēlēties preci vai preces, pievienojot tās „Pirkumu grozam”;
    • Pēc preču ievietošanas „ Pirkumu grozā”, nospiest „Veikt pasūtījumu”;
    • Pircējs noformē Pasūtījumu, izmantojot Pasūtījuma apstiprināšanas formu, norādot sekojošo informāciju: maksātāja vārdu un uzvārdu; adresi, kontakttālruni un elektronisko pasta adresi; piegādes adresi, ja tā atšķiras no maksātāja adreses.
    • Pircējs iepazīstas ar Privātuma politiku un Interneta veikala Noteikumiem, un spiež “Veikt pasūtījumu”.
  • Uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, Pircējs saņem automātiski izveidotu e-pastu par veikto pasūtījumu un apmaksas detaļas. Automātiski izveidotais e-pasts tiek nosūtīts uz e-pastu, kuru Pircējs ir norādījis Pasūtījuma veikšanas brīdī.
  • Pasūtījums ir apmaksājams 2 darba dienu laikā. Pasūtījuma apmaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu, kā norēķinu atsauci izmantojot Pārdevēja norādīto Pasūtījuma numuru. Tas neattiecas uz gadījumu, ja  Pircējs ir izvēlējies skaidras naudas apmaksu pie preču saņemšanas klātienē.
  • Pasūtījums tiek pieņemts tālākai apstrādei tikai pēc maksājuma saņemšanas.
  • Ja maksājums netiek saņemts 2 darba dienu laikā, pasūtījums tiek atcelts.
  • Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot interneta veikalā pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, ja:
    • Prece vairs nav pieejama;
    • Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem.
 1. Pasūtījuma izpildes termiņi, piegāde
  • Pasūtījuma izpilde un piegāde ir atkarīga no Pasūtījuma savlaicīgas apmaksas no Pircēja puses, no izvēlētā piegādes veida, no piegādes reģiona un adreses, no attiecīgā piegādātāja darba, kurš nodrošina pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.
  • Pasūtījuma sagatavošana ir 1-3 darba dienas pēc maksājuma saņemšanas.
  • Veicot pasūtījumu, Pircējam tiek piedāvāta:
    • piegāde ar SIA “Omniva” pakomātu starpniecību vai ar SIA ''DPD Latvia'' pakomātu starpniecību; Pasūtījums tiks piegādāts 2-4 darba dienu laikā Pircēja izvēlētajā pakomātā, iepriekš saņemot īsziņu un/vai e-pasta paziņojumu. Sūtījums jāizņem 7 dienu laikā.
    • iepriekš sūtot pieprasījumu uz kontaktformu, ir iespējama piegāde ārpus Latvijas.
  • Gadījumā, kad prece vairs nav pieejama vajadzīgajā daudzumā, tajā skaitā no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju Pircēja Pasūtījumā, informējot par to Pircēju, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi, kuru Pircējs ir norādījis Pasūtījuma veikšanas brīdī.
  • Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Pircējam, tās nozaudēšanas attiecīgā piegādātāja darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, Pārdevējs atlīdzina Pircējam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no piegādātāja dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.
  • Gadījumā, ja Pircējs neierodas saņemt Pasūtījumu norādītajā laikā, Pircējam ir jāatlīdzina Pārdevējam izdevumus, kas tam radušies saistībā ar veikto pasūtījumu (piemēram: ar preces glabāšanu saistītos izdevumus utt.). Pārdevējs atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudas summu, ieturot Pārdevējam radušos izdevumus.
  • Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoru un programmatūras tehniskām problēmām.
 1. Pasūtījuma izmaiņas, atcelšana vai preces atgriešana
  • Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas jau izdarītā pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar SIA “M Trust”, izmantojot kontaktformu vai tālr. 22312263.
  • Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumu Nr.207 “Noteikumi par distances līgumu”, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atdodot nopirkto preci atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci no piegādātāja.
  • Pārdevējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces atgriešanas, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida bezskaidra naudas norēķinu līdzekli, kādu izmantoja Pircējs.
  • Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.
  • Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.
  • Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ no Pircēja preci, ja prece netika atgriezta oriģinālā iesaiņojumā, iesaiņojums ir bojāts vai precei ir manāmas nelielas lietošanas pēdas, piemēram, skrāpējumi un līdzīgi defekti.
 1. Intelektuālais īpašums un autortiesības
  • Pārdevēja īpašums tiek aizsargāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  • Visas interneta veikalā publicētās tekstuālās informācijas un grafisko attēlu kopēšana, pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis piekrišanu šādai darbībai.
  • Visas interneta veikalā iegādātās preces (tekstuālās informācijas, ilustrāciju oriģinālu vai to kopiju) kopēšana, pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta.
  • Interneta veikala saturu ir atļauts citēt, saskaņā ar spēkā esošajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots.
 1. Citi noteikumi
  • Pārdevējs saziņai ar Pircēju izmanto Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru, savukārt, Pircējs izmanto saziņas veidus, kas norādīti interneta veikala Kontaktu sadaļā.
  • Visas radušās domstarpības pēc iespējas tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.